Hà Nội trong bạn có gì?
Mưa rồi, mưa to ghê, còn sấm ầm ầm nữa....