Hạnh phúc là gì hả mẹ? Mommy, What is the happiness?
HẠNH PHÚC LÀ GÌ HẢ MẸ?
{English version below}
Ngày xưa, có con chó con hỏi chó mẹ rằng,
– Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ?
Chó mẹ bảo:
– Hạnh phúc là cái đuôi con đấy!
Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được. Chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ:
– Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ?
Chó mẹ mỉm cười và nói rằng:
– Con trai, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con.
Mommy, what is the happiness?
Once upon a time, puppy asked his mom:
- Mommy, what is happiness?
Mom said:
- Happiness is your tail!
Puppy turned his head to catch the tail, but he couldn't catch it. He sat down and teared up then asked his mom again:
- Why I cannot catch the happiness, Mommy?
Mom smiled and said:
- My dear, why don't you go ahead and happiness will follow you?
Nguồn: Internet
Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh: Lê Thương.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài, chúc các bạn tìm thấy hạnh phúc của mình. Để xem bản Video, mời các bạn ghé link: https://youtu.be/-XSl0ZD76XE  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *